عکاسی

عکاسی از همایش ها و سمینار ها
عکاسی از کارخانجات و خطوط تولیدی
عکاسی از محصولات و قطعات در آتلیه اختصاصی