فیلمبرداری

فیلمبرداری

فیلمبرداری از جلسات , سمینارها و همایشات
فیلمبرداری از خطوط تولید و کارخانه ها و کارگا های تولیدی و تهیه CD رزومه
ساخت تیزر های تبلیغاتی